İlave Bedeller Eki

Üye, Zipcar’a katılmakla, özellikle işbu Ek'te belirtilenler dâhil olup onlarla sınırlı olmamak üzere, Zipcar’a Sözleşme’de belirtilen masrafları, bedelleri ve ücretleri ödemeyi kabul eder. Taraflar, Üye’nin burada açıklanan eylemlerden herhangi birini gerçekleştirmesi halinde, bu bedellerin, Zipcar'ın yapması muhtemel masrafları ile tutarlı olduğunu kabul ederler. İşbu Ek’te kullanılan, büyük harfle başlayan kavramlar Sözleşme’de bu kavramlara atfedilen anlamlarda olacaktır.